GDPR

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost A care a.s., IČO: 250 85 484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16375, https://www.acareclinic.cz/cs/, e-mail.: health@acare.cz (dále jen „Správce“), tímto informuje své zákazníky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) o způsobu a rozsahu zpracovávání jejich osobních údajů. Toto poučení se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků Správce.

 

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, které získal v souladu s platnými právními předpisy a tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

 

Rozsah a způsob zpracovávání osobních údajů

 

Poskytování služeb v rámci činnosti Správce na své klinice

 

Zde Správci poskytujete tyto osobní údaje:

 

-       identifikační údaje zákazníka (např. jméno a příjmení);

-       rodné číslo;

-       číslo občanského průkazu;

-       trvalá adresa;

-       telefonní kontakt;

-       užívané léky;

-       alergie zákazníka;

-       onemocnění zákazníka;

-       zaznamenání provedené lékařské procedury na těle zákazníka;

-       podstoupení léčebné procedury.

 

Tyto osobní údaje slouží k uzavření a realizaci smlouvy o nákupu zboží a poskytnutí služeb správce bez těchto údajů není možné kupní smlouvu uzavřít a realizovat. V případě objednávky zboží a služeb budou tyto údaje zpracovávány po dobu vyžadovanou zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“). V případě poskytnutí zboží a služeb budou osobní údaje uchovávány po dobu vyžadovanou Zákonem o účetnictví a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě úhrady zboží a služeb budou osobní údaje uchovávány po dobu vyžadovanou Zákonem o účetnictví, Zákonem o DPH a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Práva subjektů údajů (zákazníků)

 

Zákazník bere na vědomí, že podle GDPR má právo:

 

-       požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje Správce zpracovává;

-       požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

-       vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

-       požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud ovšem jiný právní předpis nevyžaduje uchovávání těchto údajů;

-       v případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, má zákazník právo takový souhlas kdykoliv odvolat (prostřednictvím e-mailové adresy: health@acare.cz);

-       v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, má zákazník právo vznést námitku proti takovému zpracovávání, Správce tyto osobní údaje pak dále nebude zpracovávat;

-       v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

 

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Ostatní informace

 

Správce informuje své zákazníky, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 GDPR.

 

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce, konkrétně na zodpovědnou osobu, kterou je - Bc. Marie Brejchová, MBA, na tomto čísle a této adrese: tel. + 420 725 300 200, e-mail: marie.brejchova@acare.cz.

____________________________________

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - BIOMETRICKÉ ÚDAJE

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - COOKIES 

 

 

Korektivní dermatologie Praha - A Care clinic
Korektivní dermatologie Praha - A Care clinic
Korektivní dermatologie Praha - A Care clinic
Korektivní dermatologie Praha - A Care clinic

Kvalifikovaný tým

Moderní metody

Spokojenost klientů

Konzultace

Platba kartou
i hotově

Wi-fi zdarma

Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout.